Start Links Hoe werkt het Inloggen Contact
 
SpoedvacaturesBarista..
MBO/ MTS
Breda
SpoedvacaturesWeekendmedewerker ..
MBO/ MTS
Utrecht

Voor 75,00 euro per maand onbeperkt vacatures plaatsen en kandidaten opvragen

Unique
lionhead
E-smart

Algemene voorwaarden Cv en Vacature Bank.nl

1. Bedrijfsgegevens.

Deze website is eigendom van Cv en Vacature Bank.nl, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nummer 28112214. Cv en Vacature Bank.nl is gevestigd te Sassenheim . CV en Vacaturebank.nl werkt als intermediair tussen bedrijven en werkzoekenden. Via de website www.cvenvacaturebank.nl bieden bezoekers c.q. gebruikers van de website de mogelijkheid vacatures en/of Curriculum Vitae's te plaatsen. Het uiteindelijk afsluiten van een dienst en/of contract is een overeenkomst tussen de gebruikers (bezoekers website). Cv en Vacature Bank.nl personeel is géén partij in deze overeenkomst.

2. Toepasselijkheid.

Door gebruik te maken van de website www.cvenvacaturebank.nl gaat u met deze Algemene Voorwaarden akkoord. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden teneinde de nietige c.q. vernietigde bepalingen te vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Cv en Vacature Bank.nl erkent elektronische communicatie en zal de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is. Door aanvaarding van deze algemene voorwaarden erkent u dit ook en zult u dat evenmin doen.

3. Technisch defect.

Cv en Vacature Bank.nl zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de website www.cven vacaturebank.nl vrij is van enig technisch defect dat ongewenste gevolgen kan hebben. CV en Vacaturebank.nl accepteert echter geen aansprakelijkheid voor enig directe of indirecte schade welke het gevolg is van de toegang tot of van het gebruik van de website www.cvenvacaturebank.nl. Ook accepteert Cv en Vacature Bank.nl géén aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade welke het gevolg is van het niet toegankelijk zijn van de website www.cvenvacaturebank.nl of voor aangeboden content van deze website of van iedere andere website die met de website www.cvenvacaturebank.nl gelinkt is of op enige andere manier verbonden is.

4. Gepresenteerde informatie.

Cv en Vacature Bank.nl is niet verantwoordelijk c.q. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de door de site www.cvenvacaturebank.nl gepresenteerde informatie. De inhoud van de vacatures worden niet getoetst op het voldoen aan de Nederlandse wet en regelgeving. Mocht in een vacature onrechtmatigheden voorkomen heeft Cv en Vacature Bank.nl ten alle tijde het recht deze te verwijderen. Daarnaast kunnen bezoekers en/of gebruikers van www.cvenvacaturebank.nl op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door of via www.cvenvacaturebank.nl aangeboden informatie. (mbt.geschiktheid, nauwkeurigheid, volledigheid.) Tevens kunnen er geen rechten ontleend worden aan de gevolgen van de eventuele via de informatie ontstane transacties.

5. Verzenden van informatie

Cv en Vacature Bank.nl zal alles in het werk stellen om de via de website www.cvenvacaturebank.nl verzonden informatie zo spoedig mogelijk door te geven aan de betreffende partijen. Cv en Vacature Bank.nl aanvaardt echter géén enkele aansprakelijkheid mocht dit om technische of andere redenen niet (tijdig) mogelijk zijn.

6. Relatie tot bedrijven en werkzoekenden..

Nadat u de informatie heeft ingevoerd via www.cvenvacaturebank.nl , speelt Cv en Vacature Bank.nl deze door aan de betreffende bedrijven cq. werkzoekenden. Cv en Vacature Bank.nl is geen partij in de overeenkomst die hier uit voortkomt. Derhalve zijn de voorwaarden van het desbetreffende bedrijf van toepassing. Cv en Vacature Bank.nl aanvaardt géén enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade welke het gevolg is van het niet of niet correct uitvoeren van de gemaakte overeenkomst(en) door derden.

7. Elektronische communicatiemiddelen.

In het geval er communicatie plaatsvindt tussen Cv en Vacature Bank.nl en de bezoeker c.q. de gebruiker van de website ,met behulp van elektronische middelen, zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, dan zullen zowel Cv en Vacature Bank.nl , de bezoeker c.q. gebruiker zorgdragen voor een standaard virusprotectie. Cv en Vacature Bank is niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie, en voor niet of beschadigd ontvangen berichten.

8. Aanmelding.

U kunt zich aanmelden. Dit betekent dat u éénmalig uw gegevens vastlegt, zodat u deze niet steeds opnieuw hoeft in te voeren. Deze gegevens worden beschermd met een wachtwoord. Als u meent dat uw gegevens door derden zonder uw toestemming gebruikt worden zend dan een e-mail aan info@cvenvacaturebank.nl. zodat eventuele schade en ongemak beperkt kunnen worden.

9. Betalingen/incasso.

Betalingen van derden aan Cv en VacatureBank.nl dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien blijkt dat informatie van derden geplaatst op www.cvenvacaturebank.nl in strijd is met de algemene voorwaarden of hieraan niet voldoen is Cv en Vacature Bank.nl gemachtigd alle gegevens te verwijderen mbt. deze derde. Eerdere gedane betalingen zullen niet worden gerestitueerd. Indien Cv en Vacature Bank afgesproken betalingen niet binnen de hierboven vermelde periode heeft ontvangen wordt deze verhoogd op dag 15 met 10,00 aanmaningskosten. Bij niet ontvangen binnen een periode van een week zal deze wekelijks (op dag 7) verhoogd worden met eenzelfde bedrag. Daarnaast zal ter inning van aan de Cv en Vacature Bank.nl haar verschuldigde bedragen rechtskundige bijstand worden ingeroepen.Alle daarvoor gemaakte kosten (zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk) vermeerderd met wettelijke rente en wekelijkse aanmaningskosten zullen ten laste komen van betreffende partij.

10 Relaties tot Derde Partijen.

Onze website bevat links naar websites van derde partijen. Cv en Vacature Bank.nl selecteert deze links zorgvuldig, maar neemt hier echter geen verantwoordelijkheid voor en kan u geen garanties geven over de inhoud of kwaliteit van deze websites en/of de daarmee verbonden partijen. Cv en Vacature Bank.nl is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacy wetgeving door deze derden

11. Intellectuele eigendomsrechten.

Alle informatie op de site www.CVenVacaturebank.nl valt onder het auteursrecht. Het is niettoegestaan enig informatie van deze site op enige wijze gedeeltelijk of geheel over te nemen,of in welke vorm dan ook te publiceren, zonder schriftelijke toestemming van Cv en Vacature Bank.nl

12. Persoonsregistratie & Privacy Statement.

Uiteraard respecteert Cv en Vacature Bank.nl de privacy van alle gebruikers van haar site.Cv en Vacature Bank.nl neemt de wettelijke bepalingen dienaangaande zorgvuldig in acht.Bij het doorgeven van informatie via www.cvenvacaturebank.nl worden alleen die gegevens doorgestuurd die nodig zijn om tot een contact te komen kunnen nemen.Van bezoekers aan de website van www.cvenvacaturebank.nl worden algemene gegevens bijgehouden, zoals de gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina's van de website of onze diensten. Het doel hiervan is om de inrichting van onze website te optimaliseren en u verder periodiek als u dit heeft aangegeven, op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen. U heeft de mogelijkheid ons extra informatie te verschaffen. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om de dienstverlening van Cv en Vacature Bank.nlverder te verbeteren. U kunt uw vragen en suggesties mailen naar info@cvenvacaturebank.nl 

Cv en VacatureNank.nl behandelt uw informatie vertrouwelijk en bewaart deze op een server, beschermd door een firewall. Cv en Vacature Bank.nl gebruikt uw gegevens uitsluitend zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden en zal deze gegevens niet verkopen of doorspelen aan een derde partij of wanneer u daartoe uitdrukkelijke toestemming hebt verleend of wanneer Cv en Vacature Bank.nl daartoe wettelijk verplicht is of indien Cv en Vacature Bank.nl overgenomen wordt door een derde partij. Bedrijven cq. personen die middels www.cvenvacaturebank.nl contact hebben gehad kunnen gegevens opslaan in bestanden.Cv en Vacature Bank.nl is hierbij niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacy wetgeving door deze betrokkenen.

13. Wijzigingen van de website www.cvenvacaturebank.nl en van de Algemene Voorwaarden.

Om de service te kunnen optimaliseren, zal Cv en Vacature Bank.nl continu toezicht houdenop deze website en daar waar nodig aanpassen. Cv en Vacature Bank.nl behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden en de Privacy Statement aan te passen indien wijzigingen in het beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven. In het geval dat deze Privacy Statement of enig ander onderdeel van deze Algemene Voorwaarden aangepast moet worden, zal daarover op deze pagina informatie worden verschaft.

14. Aanspraken.

Aanspraken jegens Cv en Vacature Bank die niet binnen 6 maanden na hun ontstaan schriftelijk bij Cv en Vacature Bank.nl zijn ingediend vervallen door verjaring.

CV&Vacature Bank.nl is geen enkele geval aansprakelijk voor schade(direct/indirect) die voortvloeien uit de matching van bedrijven en kandidaten. De bedrijven en kandidaten zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid van opgegeven informatie.

© 2015 Created by Lionhead BV - Toevoegen aan favorieten - Algemene voorwaarden